NASIOL VIỆT NAM

NASIOL VIỆT NAM

NASIOL VIỆT NAM

NASIOL VIỆT NAM

NASIOL VIỆT NAM
NASIOL VIỆT NAM
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ NANO

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ NANO

Vật lý, hóa học và kỹ thuật cùng kết hợp với nhau trên các vật liệu ở quy mô nano - đó là công nghệ nano. Từ "nano" là tiền tố đơn vị của một phần triệu...

Cutting edge nano coatings and advantages

Cutting edge nano coatings and advantages

Physics, chemistry and engineering working together on materials at their nano scale--that’s nanotechnology. The word "nano" refers to a unit prefix of one billionth, and nanoscale is at 1-100 nanometers,...

backtop